telefon recepce +420 777 683 813|info@rezidencegolf.cz
všeob. ob. podmínky 2017-08-20T20:03:03+00:00

Obchodní podmínky Rezidence Golf s.r.o.

1 Rozsah použití
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro veškerá plnění, která společnost Rezidence Golf (dále jen „RG“) poskytujehostovi, podnikateli a ostatním smluvním partnerům (dále jen „smluvní partneři“). Plnění spočívá zejména v poskytování hotelových pokojů a ostatních prostor za úplatu, např. k pořádání seminářů, zasedání, prezentací, konferencí, hostin a jiných akcí, v prodeji jídel a nápojů (F&B), v pořádání kulturních a sportovních akcí a jiných programů, v provádění zvláštních akcí na podporu zdraví, nebo obdobných nabídek a pro veškeré další s tímto související plnění a dodávky společnosti RG. Společnost RG je oprávněna realizovat svá plnění prostřednictvím třetích osob.

2. Tyto VOP platí pro všechny druhy smluv, jako např. smlouvy o rezervaci hotelu, smlouvy o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, smlouvy o alokacích nebo smlouvy o pořádání akcí, které jsou uzavřeny se společností RG. VOP platí rovněž pro všechny následné obchodní záležitosti se smluvním partnerem.

3. VOP smluvního partnera se neuplatní, i když je společnost RG výslovně nerozporuje. Potvrzení smluvního partnera s odkazem na jeho VOP je v rozporu s tímto ustanovením.

2 Uzavření smlouvy
1. Příslušná smlouva vzniká zásadně na základě ústní nebo písemné nabídky smluvního partnera a na základě jejího přijetí společností RG. Záleží na společnosti RG, zda nabídku přijme písemně, ústně, v textovém formátu (e-mail, fax) nebo konkludentně poskytnutím plnění.

2. Jestliže smluvní partner provedl skupinovou rezervaci, dojde k tzv. kontingentní smlouvě. Kontingentní smlouva předchází a doplňuje VOP. V rámci této kontingentní smlouvy ručí smluvní partner za veškeré škody, vzniklé zaviněním konečného uživatele.

3. O skupinovou rezervaci se jedná, pokud smluvní partner během jednoho nebo několika rezervačních postupů rezervuje více než devět pokojů v jednom hotelovém podniku na stejnou dobu, nebo stejnou akci. Při skupinové rezervaci nezáleží na způsobu rezervace. Lze ji provést přes telefon, fax, e-mail, písemně, přes webovou stránku „www.rezidencegolf.cz“, přes zprostředkovatele (např. tzv. rezervační portály) nebo jiným způsobem.

4. Druhotný nebo další pronájem nebo bezplatné užívání přenechaných pokojů třetími osobami a jejich využívání k jinými účelům, než je poskytování ubytování, je povoleno pouze tehdy, pokud k tomu
společnost RG vydala výslovné svolení. Společnost RG může v takovém případě po vlastním uvážení udělit na základě žádosti písemně výjimku.


3 Užívání pokojů, předávání pokojů, odjezd

1. Pokoje jsou poskytovány výhradně k ubytování.

2. Smluvní partner ručí společnosti RG za veškeré škody, které způsobí sám nebo třetí osoby, jimž na jeho podnět poskytne společnost RG plnění.

3. Smluvní partner nemá nárok na užívání konkrétních pokojů. Pokud by v hotelu nebyly pokoje k dispozici, bude společnost RG smluvního partnera o tomto neprodleně informovat a nabídne smluvnímu partnerovi ekvivalentní náhradu v blízkém okolním hotelu stejné kategorie. Odmítne-li smluvní partner tuto nabídku, musí společnost RG neprodleně vrátit plnění poskytnutá smluvním partnerem.

4. Rezervované pokoje jsou pro smluvního partnera k dispozici v den příjezdu od 14:00 hodin. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je společnost RG oprávněna obsadit rezervované pokoje po 18. hodině jiným způsobem, aniž by smluvní partner mohl z toho vyvozovat jakákoli práva nebo nároky.

5. Pokoje musí být v den odjezdu vyklizeny nejpozději do 11:00 hodin. Po této hodině může společnost RG kromě tímto vzniklé škody fakturovat denní sazbu za dodatečné užívání pokoje do 14:00 hodin, od 14:00 hodin 100% z plné ceny za ubytování (ceníková cena).


4 Akce
1. Aby společnost RG mohla provést pečlivou přípravu, musí smluvní partner oznámit společnosti RG definitivní počet účastníků nejpozději tři dny před zahájením akce. Jestliže smluvní partner přitom nahlásí vyšší počet než je sjednaný počet účastníků, bude tento vyšší počet účastníků zahrnut do smlouvy pouze tehdy, pokud s tím bude společnost RG písemně souhlasit. Jestliže společnost RG neudělí písemný souhlas, není smluvní partner oprávněn k realizaci akce s vyšším počtem účastníků. Pokud bude společnost RG souhlasit, bude provedeno vyúčtování podle nové dohody (popř. s dodatečnými výlohami). Smluvnímu partnerovi nevzniká nárok na souhlas.Vyúčtování se provádí nezávisle na sdělení výše počtu účastníků podle smluvních ujednání. Zúčastní-li se příslušné akce ve skutečnosti méně účastníků, není toto pro vyúčtování podstatné.

2. Bude-li sjednaný termín zahájení akce posunut, je společnost RG oprávněna fakturovat smluvnímu partnerovi veškeré dodatečné náklady, které z tohoto důvodu vzniknou.

3. Smluvní partner má rezervované prostory k dispozici pouze po písemně sjednanou dobu. K využívání prostor nad tento časový rámec je zapotřebí písemné svolení společnosti RG a bude v zásadě umožněno pouze za dodatečnou úhradu. Změny prostor zůstávají vyhrazeny, pokud jsou s ohledem na zájmy společnosti RG pro smluvního partnera přijatelné.

4. V případě akcí, které trvají přes půlnoc, může společnost RG za každého zjednaného pracovníka obsluhy a za každou započatou hodinu účtovat 50,00 € bez zákonné daně z obratu. Smluvní partner odpovídá společnosti RG za dodatečná plnění účastníkům akce nebo třetím osobám v souvislosti s akcí.

5. Pokud není výslovně písemně sjednáno jinak, musí si smluvní partner opatřit veškerá úřední povolení na své vlastní náklady. Smluvní partner se zavazuje k dodržování všech relevantních (pořádkových) a právních předpisů. Smluvní partner musí věřitelům neprodleně uhradit odvody, které se platí z akce třetím osobám, např. poplatky OSA.

6. Smluvní partner odpovídá za jednání svých pracovníků, účastníků akce a ostatních pomocníků, jakož i za své vlastní jednání. Hotel může na smluvním partnerovi požadovat složení přiměřených jistin (např. pojištění, kauce, garance).

7. Aby se zamezilo poškození, je nutno se společností RG předem projednat umístění a instalaci dekoračního materiálu nebo jiných předmětů. Vnesené vystavované a jiné předměty musí být po ukončení akce odklizeny. Nesplní-li smluvní partner toto ustanovení, má společnost RG právo provést odklizení a uskladnění za úhradu. Smluvní partner musí odklidit na své vlastní náklady dovezené přepravní obaly, přebaly a veškeré další obalové materiály. Jestliže smluvní partner zanechá v místě po ukončení akce obalový materiál, lze provést odklizení s následnou povinností úhrady. Veškeré předměty dovezené v rámci akce, jako jsou dekorační materiály, apod. musí splňovat všechny rozhodné pořádkové předpisy.

8. Společnost RG nemá povinnost pojistné ochrany na dovezené předměty. Uzavření náležité pojistky je výhradně záležitostí smluvního partnera.

9. Poruchy nebo závady na zařízení, předaném společností RG, budou odstraněny, bude-li to pro společnost RG možné. Smluvní partner nemůže v této souvislosti uplatňovat žádné nároky.

10. Přiveze-li si smluvní partner vlastní elektrická zařízení, musí si před jejich připojením k elektrické síti vyžádat svolení vedení hotelu. Spotřebovaný proud bude vyúčtován podle platných sazeb za dodávku a cen za energii tak, jak je vyúčtuje rozvodný podnik společnosti RG. Společnost RG může provést paušální evidenci a vyúčtování. Poruchy a závady vzniklé připojením k technickému zařízení společnosti budou vyúčtovány smluvnímu partnerovi.

11. Jestliže společnost RG zajistí pro smluvního partnera technická nebo jiná zařízení od třetích osob, jedná společnost RG jménem a na účet smluvního partnera; tento odpovídá za šetrné zacházení a řádné vrácení těchto zařízení a zprostí na první písemné vyžádání společnost RG všech nároků třetích osob. Odpovědnost společnosti RG za opožděné zajištění, nebo za vady zajištěného zařízení je vyloučena.

12. Smluvní partner si zásadně nesmí na akce donášet jídlo a pití. Ve výjimečných případech (např. národní speciality, atd.) lze v této věci uzavřít písemnou dohodu; v takových případech se budou účtovat režijní náklady s odečtením poměrného použití surovin.

13. K inzerátům v novinách, obsahujícím pozvání na prezentační jednání, resp. k prodejním akcím, musí být předem vydáno písemné svolení společnosti RG. Bude-li provedeno zveřejnění bez svolení, je společnost RG oprávněna zrušit akci.

14. K jakékoliv reklamě, informacím, pozváním, v nichž se odkazuje na hotel, zejména s použitím názvu hotelu, je předem třeba písemný souhlas hotelu.


5 Poskytování plnění, ceny, úhrady, vzájemné vyúčtování a postupování
1. Ceny za příslušná plnění jsou stanoveny podle ceníku společnosti RG platného k okamžiku poskytnutí plnění. Všechny ceny jsou uvedeny včetně současné platné daně z obratu podle zákona. V cenách nejsou zahrnuty veřejné poplatky, jako např. lázeňské a další místní poplatky. Uváděné poplatky musí také uhradit smluvní partner. Příslušné částky mu budou vyfakturovány zvlášť. Zvýšení daně z obratu budouvyúčtována smluvnímu partnerovi. Přesáhne-li doba mezi uzavřením smlouvy a prvním smluvním plněním 120 dní, je společnost RG oprávněna ke zvýšení cen maximálně až o 15%. Z důvodu dodatečných změn v plnění mohou být změněny ceny. Společnost RG je oprávněna požadovat na smluvním partnerovi při uzavírání smlouvy platbu zálohy nebo složení jistiny až ve výši 100% celkového platebního závazku smluvního partnera. Výše zálohy a termíny plateb mohou být stanoveny ve smlouvě.

2. Jestliže smluvní partner provedl rezervaci na dobu, v níž se koná veletrh, velká akce nebo jiná událost a jestliže bude po uzavření smlouvy z důvodů, které nezapříčinila společnost RG, taková událost časově posunuta, platí tato smlouva pro nové období, pokud je pro společnost RG realizace sjednaných plnění k tomuto termínu možná. Zda společnost RG může svou povinnost plnění splnit, oznámí smluvnímupartnerovi v přiměřené lhůtě. Není-li poskytnutí plnění možné, zejména pokud jsou rezervované pokoje k novému termínu již pronajaty třetím osobám, mohou smluvní strany bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy. Uplatnění nároků vůči druhé smluvní straně je vyloučeno. Toto neplatí pro již poskytnutá plnění. Tato plnění musí být vrácena, resp. uhrazena.

3. Pohledávka společnosti RG je splatná bez skonta ihned po doručení příslušné faktury. Faktura se považuje za doručenou příjemci nejpozději 3 dny po jejím odeslání, pokud nelze doložit její dřívějšídoručení. Pro případ prodlevy s platbou platí zákonná ustanovení.

4. Vystavení souhrnné faktury nezprošťuje od úhrady jednotlivých faktur v daném termínu. Prodleva s platbou i jedné jednotlivé faktury opravňuje společnost RG k zastavení dalších a následných plnění a k vázání provádění úhrad z poskytnuté jistiny ve výši až 100% ještě nevyrovnaných úhrad.

5. Za každou upomínku bude vyúčtován poplatek ve výši 10,00 €. Faktury je nutno zásadně uhradit ihned v hotovosti nebo kreditní kartou. Společnost RG je oprávněna vracet devizy, šeky a kreditní karty. Poukazy (vouchery) cestovních kanceláří budou přijímány pouze tehdy, pokud je s příslušnou společností uzavřena úvěrová dohoda, resp. pokud byly uhrazeny příslušné zálohy. Proplacení nepožadovaných plnění je vyloučeno.

6. Smluvní partner může provést zápočet vůči pohledávce společnosti RG pouze tehdy, pokud je jeho pohledávka nesporná nebo pravomocně zjištěné. Toto analogicky platí pro výkon zadržovacího práva z důvodu vlastních pohledávek smluvního partnera. Nároky a další práva lze postupovat pouze s písemným souhlasem společnosti RG.

7. Jestliže smluvní partner využívá k úhradě produktů poskytovaných společností RG s povinnou úhradou zálohy (např. všeobecné objednávky s platbou zálohy nebo garantovaná rezervace) kreditní kartu bez jejího fyzického předložení (např. přes telefon, internet apod.), není smluvní partner oprávněn ve vztahu ke společnosti RG rušit toto provedení úhrady ve svém peněžním ústavu, který vydal kreditní kartu.

8. Při používání voucherů si Hotel Reizidence Golf vyhrazuje právo specifických podmínek.


§ 6 Odstoupení, storno, snížení počtu pokojů
1. Rezervace smluvního partnera jsou závazné pro oba smluvní partnery. Pokud nebylo ujednáno nebo pokud vypršelo právo na odstoupení od smlouvy, nebo pokud neexistuje zakonné právo na odstoupení nebo výpověď smlouvy, a pokud RG nesouhlasí se zrušením smlouvy, vyhrazuje si RG právo účtovat smluvní cenu i v případě nevyužití výkonu. Příjmy z pronájmu pokojů jiným klientům a úspory   neuskutečněných výkonů v tom případě RG odečte z faktury. Pokud se nepodaří pokoje pronajmout, může RG paušálně odečíst úspory z neuskutečněných výkonů. Smluvní partner je v tom případě zavázán k platbě následujících podílů celkové smluvní ceny za ubytování se snídaní/bez snídaně.

a) 50% celkové smluvní ceny, pokud RG obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů 89 až 30 dní před rezervovaným termínem.

b) 70% celkové smluvní ceny, pokud RG obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů 29 až 10 dní před rezervovaným termínem.

c) 90% celkové smluvní ceny, pokud RG obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů méně než 10 dní před rezervovaným termínem.

d) V případě paušálních balíků s dodatečnými službami, 70 % z balíků s polopenzí 60 % z balíků s plnou penzí. Pokud Lindner obdrží písemné sdělení o zrušení rezervace nebo snížení počtu pokojů minimálně 90 dní před rezervovaným termínem, nebude uplatňovat žádné nároky.

2. Smluvní partner je oprávněn prokazovat, že k poškození společnosti RG nedošlo, nebo že je tato škoda nižší.

3. Může-li společnost RG zrušené plnění ve sjednaném termínu poskytnout třetím osobám jinak,

snižuje se náhrada smluvního partnera o částku, kterou tyto třetí osoby uhradí za zrušené plnění, maximálně však do výše celkové náhrady.


7 Odstoupení / výpověď společnosti RG
1. Společnost RG je podle zákonných ustanovení oprávněna k odstoupení od smlouvy. Dále je oprávněna k odstoupení, pokud

a) není možná realizace smlouvy z důvodu vyšší moci, stávky nebo jiných okolností, které nezapříčinila společnost RG,

b) smluvní partner uvádí klamavé nebo nesprávné informace o důležitých datech,

c) smluvní partner používá jméno společnosti RG k reklamním účelům bez předchozího písemného svolení

d) jsou prostory, které jsou předmětem smlouvy, zcela nebo částečně dále pronajímány bez písemného svolení společnosti RG,

e) má společnost RG odůvodněné příčiny k domněnkám, že požadavek na hotelové služby může ohrožovat bezproblémový provoz, bezpečnost nebo image společnosti RG před veřejností.

2. Společnost RG musí smluvního partnera o odstoupení / výpovědi neprodleně, nejpozději do 14 dnů po zjištění jejich důvodu, písemně uvědomit,. Zrušení smlouvy ze strany společnosti RG není důvodem k

uplatňování nároků na náhradu škody ze strany smluvního partnera nebo k jiným kompenzacím. Nárok společnosti RG na náhradu vzniklé škody a nákladů, které vynaložila, zůstává v případě oprávněného ukončení smlouvy nedotčen.

8 Odpovědnost společnosti RG, dovezené předměty, promlčení
1. Společnost RG odpovídá za všechny zákonné a smluvní nároky (s výjimkou náhrady škody

na vnesených předmětech smluvního partnera) zásadně pouze v případě úmyslného nebo nedbalostního jednání.

2. Společnost RG ručí výjimečně pouze za nedbalost v případech škod,

a) které vyplývají z porušení základních smluvních povinností. V takových případech je odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu podle dané smlouvy,

b) z důvodu ohrožení života, poranění nebo poškození zdraví.

3. Odpovědnost společnosti RG za následné nebo nepřímé škody je vyloučena.

4. Vyloučení nebo omezení odpovědnosti platí stejným způsobem pro všechny podniky, které

společnost RG využívá k realizaci svých smluvních povinností, její subdodavatele a pověřence. Tato vyloučení nebo omezení neplatí, pokud společnost RG přebírá záruku za povahu záležitosti nebo díla nebo v případě úmyslně zamlčených vad.

5. Smluvní partner je povinen ihned ohlašovat v hotelu zjevné nedostatky, nejpozději při odjezdu.

6. Pro vnesené předměty smluvního partnera platí zákonná ustanovení § 433 a § 436 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ve spojení s nařízením č. 258/1995 Sb. v platném znění. Odpovědnost společnosti RG je omezena částkou ve výši 5.000 CZK.Toto platí i pro cennosti uložené ve speciálních bezpečnostních schránkách na pokojích.

7. Věci, které zde smluvní partner / nocležník zapomenou, budou zaslány pouze na žádost, riziko a náklady smluvního partnera. Společnost RG uchová tyto věci po dobu 12 měsíců a za toto vyúčtuje přiměřenou úhradu. Následně budou tyto věci předány, pokud mají nespornou hodnotu, do místní kanceláře ztrát a nálezů.

8. U spotřebitelů se uplatní vyloučení a omezení odpovědnosti do té míry, pokud nejsou v rozporu s předpisy občanského zákoníku.


9 Dodatečná ustanovení ke smlouvám o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy
1. Pokud je společnost RG povinna poskytovat kromě stravy a ubytování i služby v organizaci volného

času jako vlastní plnění za úhradu, vzniká důvod k uzavření tzv. smlouvy o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy.

2. Smluvní partner nemůže z důvodu změn, odchylek nebo snížení jednotlivých plnění v rámci smlouvy o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, které jsou nezbytné po uzavření smlouvy, uplatňovat žádné nároky, pokud jsou tyto změny, odchylky nebo snížení pouze nepatrné.

3. Pokud smluvní partner sjednaná a poskytovaná plnění nepožaduje, není možné snižovat nebo vracet z celkové úhrady.

4. Společnost RG neručí za škody, které smluvní partner utrpí, bude-li vyžadovat zvláštní plnění třetí osoby. Smluvní partner bude odkázán na prosazování svých nároků vůči příslušnému poskytovateli zvláštního plnění.


10 Místo plnění a úhrady, místo soudní příslušnosti, vedlejší úmluvy, částečná neplatnost
1. Místem plnění a úhrady je pro obě smluvní strany sídlo příslušné hotelové provozovny RG.

2. Platí české právo.

3. Místem soudní příslušnosti je Plzeň.

4. Budou-li jednotlivá ustanovení smlouvy včetně těchto obchodních podmínek neplatná, není tímto dotčena platnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany neprodleně nahradí neplatná ustanovení takovými platnými ustanoveními, která se co možná nejvíce přiblíží požadovanému účelu a jejich hospodářskému
významu. Totéž platí v případě, pokud by se ve smlouvě vyskytovaly mezery v úpravě.

v Mariánských Lázních, 13. červena 2015

Jiří Zavázal
ředitel hotelu